قطع بیمه تامین اجتماعی شمار زیادی از کارگر ساختمانی قم