تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت خودروسازی آذویکو آذربایجان