نصیبِ جامعه و مردم از سران حکومت، تخریب، فقر و بی‌عدالتی