تجمع نیروهای خرید خدمات اورژانس اجتماعی تهران

روز سه شنبه 4 آبان ماه جمعی از نیروهای خرید خدمات اورژانس اجتماعی تهران در اعتراض به  افزایش شیفت کاری خود دست به تجمع زدند.

نیروهای خرید خدمت اورژانس اجتماعی در خصوص دلیل  اعتراض خود می گویند، پیشتر هرکدام از آنها سه شیفت در هفته، از ۸صبح تا ۸شب، کار می‌کرد و موظف بود در ماه یک جمعه هم کار کنند اما بعد از اینکه به دلیل معوقات مزدی خیلی از آنها استعفا داند، مدیران به جای جذب نیرو، کمبود آن‌ها را با نیروهای باقیمانده جبران می کنند. گفتنی است این افزایش شیفت کاری درحالی است که بابت اضافه کار به نیروهای خرید خدمات پولی پرداخت نمی‌ شود.