اطلاعیە کمیتە تشکیلات کومەلە درشهرهای کردستان ( تکش)

اخیرا اطلاعیەای با نام “کمیتە تشکیلات شهرها ی کردستان ” در فضای مجازی انتشار یافتە است. ما چنین اقدامی را گام دیگری در راستای فاصلە گرفتن از کومەلە و پیشبرد پروژە انشعابگرانه از سوی سازماندهندگان آن میدانیم.بە اطلاع میرساند کە ارتباط با فعالین کومەلە در شهرهای کردستان بە روال تا کنونی از کانال های معتبر و شناختە شدە تشکیلاتی بە پیش خواهد رفت. آدرس و شمارەهای اعلام شدە در این اطلاعیه کذائی از سوی کمیتە تکش فاقد اعتبار است . در اینجا یک بار دیگر شمارە تلفن و ادرس ایمایل کمیتە شهرهای کردستان را بە اطلاع عموم ، بویژە فعالین و دوستداران کومەلە در داخل کشور می رسانیم.
کمیتە تشکیلات کومەلە در شهرهای کردستان( تکش)
٢٩ اکتبر ٢٠٢١

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *