تظاهرات سراسری در ایتالیا

روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه دهها هزاران نفر از کارگران، بیکاران، فعالان و دانشجویان ایتالیا به خیابان‌ها آمده تا تأکید کنند که این سیستم اقتصادی ـ اجتماعی با زندگی زحمتکشان و با همین سیاره ناسازگار است.

دبیر سندیکای کارگری چیزل در این خصوص گفته است: این تجمع و راهپیمایی برای آن است که امروز بحران در صنایع خیلی گسترده تر شده و برای کارگران وضعیت بدی پیش آمده است. وی افزود: این نگرانی رو به توسعه است و ما شاهد دورنمای روشنی نیستیم و برای همین نیاز به یک مداخله ساختاری در اقتصاد بویژه در ونیز احساس می شود.