برگی از تأریخ تقدیم به خانواده دانش آموزان جانباخته در دانشگاه تهران، در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷.