افزایش شمار قربانیان انفجار تانکر سوخت در سیرالئون