تجمع اعتراضی مردم لارستان روبروی وزارت راه و شهرسازی