رواج خشونت، خودکشی و ترک تحصیل  در میان دانش اموزان