احتمال افزایش گرمای زمین

طبق گزارش “پیگیری اقدامات مربوط به اقلیم” جهان به سمت افزایش دمای ۲/۴ درجه پیش می‌رود.

این گزارش می‌گوید که با وجود وعده هایی که در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در گلاسکو، موسوم به نشست کاپ ۲۶، داده شده، جهان با اهداف مربوط به محدودسازی افزایش گرمای زمین، فاصله زیادی دارد. این تحقیق محاسبه کرده که دنیا به سمت دو چهار دهم درجه درجه سانتیگراد افزایش دما پیش می رود که بسیار فراتر از یک و نیم درجه ای است که کشورها به آن متعهد شده اند.