دوازدهمین روز  اعتصاب کارگران نفت در کوه مبارک جاسک