آگاهی، سازمان و رهبری، از دل جنبش انقلابی پدید می آیند