اعتراض نیروهای شرکتی و حجمیی توزیع برق

نیروهای شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور روز سه شنبه 25 آبان ماه در اعتراض به نتایج آزمون تبدیل وضعیت خود دست به تجمع زدند.

به گفتە معترضان ، وزیر وقت، پس از اعتراضات گسترده  کارگران شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور مورخ ۱۹ اردیبهشت سال ۹۹، نامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور را نوشت. در این نامه اعلام شده است که: ظرف سه سال از تاریخ نامه، باید کلیه نیروی‌های شرکتی و حجمی تعیین تکلیف شوند. اما اکنون وزیر نفت، شرط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی را برگزاری آزمون داخلی اعلام نکرده است.