پیروزی کارگران معدن چادرملو

به دنبال اعتراضات کارگران واحد حمل و نقلِ سبک و سنگینِ معدن چادرملو، آنها با بهره‌گیری از تبصره ۲ ماده ۷، قرارداد خود را دائمی کردند.

نماینده کارگران در این خصوص می‌گویند: پس از اختلاف میان کارگران و کارفرمایان، پرونده به هیئت تشخیص ارجاع و رای به نفع کارگران یعنی دائمی بودن قرارداد صادر شد. آن‌ها همچنین افزودند: کارفرما نسبت به رای صادر اعتراض کرد، به همین دلیل، پرونده به هیئت حل اختلاف ارجاع شد. پس از برگزاری جلسات ، مجدداً رای به نفع کارگران صادر شد.