تداوم تجمع کشاورزان اصفهان و پیوستن سایر مردم به آنان