تجمع صد ها هزار نفری مردم و کشاورزان اصفهان در بستر زاینده رود