گذاشتن گروه حماس در لیست سازمان های تروریستی از سوی بریتانیا