تجمع اعتراضی مردم شهرکرد و مسدود کردن معابر اصلی شهر