تداوم  اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سونگون ورزقان