بیانیه حمایت عمومی از کشاورزان اصفهان و مردم شهرکرد