با دعوت به خواندنِ دعای باران نمی توان مردم ِبه ستوه آمده را حواله آسمان کرد