بیانیه ۷ سندیکا و تشکل کارگری و بازنشستگی در خصوص اعتراضات اصفهان