برگزاری سمیناری تحت عنوانِ ایران، کردستان، کومه له,، ارزیابی ها و مواضع