تجمع بازنشستگان صنعت فولاد استانهای تهران، اصفهان و اهواز