برگزاری مراسم دولتی روز دانشجو در دانشگاه تهران و شریف