مرگ و مصدومیت سه کارگر و دو پرسنل اورژانس در سایه فقدان ایمنی کار