سقوط مداوم ارزش لیر ترکیه و آینده تاریک قدرت اردوغان