تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات در تهران و چهارمحال و بختیاری