پاسخی به رفیق هلمت احمدیان در باره مسائل مورد اختلاف