هدف پشت پرده رژیم از  اجرای طرح  عوامفریبانه ” بنزین برای همه”