رژیم جمهوری اسلامی خشونت را به همه تاروپود این جامعه تسری داده است