آخوندها تجسم تمامی جنایات و فساد حکومت اسلامی هستند