طرح دوفوریتی مصونیت قضایی برای سرمایه گذاران و مدیران کارخانجات