اعدام یک زندانی و انتقال سه زندانی به سلول انفرادی