تداوم اعتصاب کارگران در پتروشیمی های دماوند و رجال