نابودی تقریبا هزار ساختمان در آتش سوزی های ایالت کلورادو