اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان عادل آباد شیراز