کشته شدن پنج کارگر در پی ریزش بهمن در بدخشان افغانستان