دیدار فعالان سیاسی و مدنی با خانواده خالد پیرزاده زندانی سیاسی