بازخوانی یک تجربهی تاریخی: «دیسک»(کنفدراسیون اتحادیههای کارگری انقلابی ترکیه)