نسخە وزیر کار رژیم توهین بە کرامت کارگران و جویندگان کار است