واژگونی تانکر حامل مازوت و انفجار شبکه گاز شهری در سنندج