برگی از تأریخ تقدیم به:زهرا محمدی، مدرس زبان کُردی و عضو انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین”