اطلاعیه برگزاری مراسم یاد بود رفیق مسعود دقیقی اصل