تجمع اعتراضی اهالی مجن در مقابل اداره کل دادگستری استان سمنان