رزمایش نیروهای هوایی طالبان با چاشنی تهدید ازبکستان و تاجیکستان