قطعنامه پایانی تجمع بازنشستگان آموزش و پرورش در روز ۴ بهمن ماه