پیام شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت به مناسبت روز جهانی زن؛ بیانیه های بازنشستگان