برخورد انضباطی با یک ورزشکار زن به دلیل نمایش شعار ضد جنگ در رفسنجان